طنز مدرن

مباحث مربوط به ادبیات طنز

مدیر انجمن: eli

ارسال پست
Ramin
همکار قدیمی
همکار قدیمی
پست: 283
تاریخ عضویت: شنبه 18 خرداد 1387, 11:24 am
تماس:

طنز مدرن

پست توسط Ramin » چهارشنبه 23 مرداد 1387, 11:19 am

اگه عاشق کسي شدي ...........

Shakespeare:
If you love someone,
Set her free....
If she ever comes back, she's yours,
If she doesn't, here's the poison, suicide yourself for her.
شکسپير:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره
اگه برگشت كه ماله توئه
اگر برنگشت، سم كه داري، خودتو بکش!

Optimist:
If you love someone,
Set her free....
Don't worry, she will come back.
خوشبين:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره....
نگران نباش، حتماً بر مي گرده

Suspicious:
If you love someone,
Set her free....
If she ever comes back, ask her why.
شکاک:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره....
اگه برگشت، ازش بپرس چرا
Impatient:
If you love someone,
Set her free....
If she doesn't come back within some time forget her.

ناشکيبا:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه تو يه مدتي برنگشت، فراموشش کن

Patient:
If you love someone,
Set her free....
If she doesn't come back, continue to wait until she comes back.

صبور:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برنگشت، اونقدر صبر کن تا برگرده

Playful:
If you love someone,
Set her free....
If she comes back, and if you love her still,
Set her free again,
Repeat
خوشگذران:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
وقتي برگشت، اگه هنوز عاشقش هستي،
دوباره ولش کن بره
دوباره....

C++ Programmer:
If (you-love (m_she))
m_she.free ()
If (m_she == NULL)
m_she = new CShe;برنامه نويس C++

Animal-Rights Activist:
If you love someone,
Set her free…
In fact, all living creatures deserve to be free!!

فعال دفاع از حقوق حيوانات:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
درواقع همه موجودات زنده حق دارن که آزاد باشن

Lawyers:
If you love someone,
Set her free…
Clause 1a of Paragraph 13a-1 in the second
Amendment of the Matrimonial Freedom Act clearly states that....
وکلا:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
بند 1-a از پاراگراف 13a-1 بند الحاقي دوم از
" قانون آزادي ازدواج" به طور صريح مي گويد که ... .

Bill Gates:
If you love someone,
Set her free…
If she comes back, I think we can charge her for But tell her that she's also going to get an upgrade.
بيل گيتس:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، من فکر مي کنم که مي تونيم براي نصب مجددش يه هزينه هايي رو پرداخت کنيم
البته بهش بگو که بايد خودشو بهتر کنه
Biologist:
If you love someone,
Set her free…
She'll evolve.
زيست شناس:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
حتما" متحول مي شه!

Statisticians:
If you love someone,
Set her free …
If she loves you, the probability of her coming back is high
If she doesn't, the Weibull distribution and your relation were improbable anyway.
آمارشناسان:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه اونم عاشق تو باشه، احتمال بازگشتش زياده،
اگر عاشق تو نباشه، به هر حال توزيع Weibull و رابطه شما غير محتمله !


Salesman:
If you love someone,
Set her free....
If she ever comes back, deal!
If she doesn't, so what! "NEXT".
فروشنده:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، قرارداد ببند، اگه برنگشت، چه خوب، "بعدي!"Schwarzenegger's fans:
If you love someone,
Set her free …
SHE'LL BE BACK!
طرفداران آرنولد:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
"حتماً بر مي گرده"

Insurance agent:
If you love someone,
Show her the plan....
If she ever comes back, sign her up,
If she doesn't, keep follow up with her and never give up!
نماينده بيمه:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش برنامه رو نشون بده،
اگه برگشت، ثبت نامش کن،
اگه برنگشت، پي گيرش شو و هيچ وقت بي خيال نشو

Physician:
If you love someone,
Set her free....
If she ever comes back, it's the law of gravity,
If she doesn't, either there's friction higher than the force or the angle of collision between two objects did not synchronize at the right angle.
فيزيکدان:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، اين قانون جاذبه است
اگه برنگشت، يا مقدار اصطکاک بيشتر از نيروي جاذبه است، يا زاويه برخورد بين دو جسم در زاويه مناسب تنظيم نشده.

Mathematician:
If you love someone,
Set her free....
If she ever comes back, 1 + 1 = 2 (peanut!),
If she doesn't, Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c) where c is the infinite constant of no turning point.
رياضيدان:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت که 1+1 = 2 (خيلي ساده اس)
اگه بر نگشت،
Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c)
که c مقدار ثابت زمان بي نهايت بازگشته.

Nowadays' style:
If You Love Someone,
Set it free …
If It Comes Back, It is yours
If It Doesn't, Hunt it down and Kill it...!!! OR
PERHAPS REPORT TO IMMIGRATION THAT SHE/HE IS AN ILLEGAL
مدل امروزي:
اگه عاشقه كسي شدي،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، كه مال توئه!
اگه برنگشت پيداش کن و بکشش!! يا به اداره مهاجرت خبر بده که اون مهاجر غير قانونيه

If you love someone
WHY IN THE FIRST PLACE SET
HER FREE???
CARELESS IDIOT!!!
اگه عاشقه كسي شدي،
براي چي اصلاً ولش مي کني بره؟؟!!
خنگه خدا!
فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

sogand
کاربر معمولي
کاربر معمولي
پست: 133
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 15 مرداد 1387, 11:50 am
محل اقامت: اصفهان
تماس:

Re: طنز مدرن

پست توسط sogand » چهارشنبه 23 مرداد 1387, 12:43 pm

بابت مطلب قشنگت ممنون
fud:
تا عمر ما با شد به دنيا ما رفيقيم ....
ترس از آن دارم بميرم حس كني ما نا رفيقيم

[

Ramin
همکار قدیمی
همکار قدیمی
پست: 283
تاریخ عضویت: شنبه 18 خرداد 1387, 11:24 am
تماس:

Re: طنز مدرن

پست توسط Ramin » پنج‌شنبه 24 مرداد 1387, 11:05 pm

يک پسر خوب امضاء گواهي نامه اش خشک نشده به رانندگي خانمها گير نميدهد .
يک پسر خوب تا زماني که يک خانم محترم کنارش نشته با سرعت بالاي ? کيلومتر در سال حرکت نميکند .
يک پسر خوب زماني که کسي ميخواهد از عرض خيابان عبور کند تعداد دنده را از ? به ? ارتقاء نداده و قصد جان عابر را نميکند.
يک پسر خوب زماني که يک دختر خانم راننده ميبيند ذوق زده نشده و در صدد عقده اي بازي بر نمي آيد.
يک پسر خوب که ژيان سوار ميشود روي بنز همسايه با سوئيچ ماشين نقاشي نميکشد .
يک پسر خوب زماني که تصادف ميکند همانند قبائل زامبي وحشي بازي در نمي آورد .
يک پسر خوب هر روز بعد از کلاس درس به نمايندگي از راهداري و شهرداري خيابانهاي شهر را متر نميکند .
يک پسر خوب به محض ديدن يک دختر خانم متين با شلوار برمودا و مانتو تنگ کوتاه و شال باز دهانش به سان آبشار و چشمانش همانند چشمان وزغ نميشود .
يک پسر خوب دکمه هاي پراهنش را از يک متر زير ناف تا زير چانه کاملا بسته و با سنجاق قفلي محکم ميکند .
يک پسر خوب به محض ديدن دختر همسايه رنگش لبوي شده و چشمش را به آسفالت ميدزد .
يک پسر خوب روزي ?بارهوس بردن نذري به دم در خانه همسايه که تصادفا دختر دم بخت دارند را نميکند .
يک پسر خوب بيشتر از ? دقيقه در دستشوئي نميماند . ( نکته کنکوري)
يک پسر خوب ?ساعت در حمام آهنگ جوادي يساري نخوانده وبراي همسايگان آلودگي صوتي ايجاد نميکند.
يک پسر خوب اگر درد عشق گرفت در کوي و برزن عرعر عشق نکرده و آبروي خانوادگي خود را نميبرد .
يک پسر خوب با دوستاني که مشکوک به چت و لا ابالي گري هستند معاشرت نميکند .
يک پسر خوب از سن ?? سالگش از پدرش پول تو جيبي نگرفته و خودش کار ميکند .
يک پسر خوب به جاي اينکه پول خود را در باشگاه بيليارد و گيم نت و غيره دور بريزد بهتر است حساب آتيه جوانان باز کند و به فکر ??? سالگي خود باشد .
يک پسر خوب اگر زبانم لال از افيون اينترنت استعمال و خدايي نکرده وب لاگ نويس شد بر حسب اتفاق از هر ?? کامنت او ? عددش متعلق به دختران نيست .(ا ستثناء دارد البته...)
يک پسر خوب همواره به اسم خود افتخار ميکند و به هر کس که ميرسد نميگويد که بجاي اصغر به او رامتين و نيما و ... بگويند .
يک پسر خوب در اثر ديدن افراد غرب زده جو گير نشده و لحاف کرسيه قرمز خال خال يشمي را به پيراهن تبديل نکرده و سر زانو و خشک خود را جر نميدهد .
يک پسر خوب هر روز ساعت ? بيدار شده و حد اکثر تا ساعت ?:?? سه نمونه از انواع رايج نان را تهيه و براي صبحانه به خانه مي آورد .
يک پسر خوب اگر ? بار مکرراْ براي خريد از خانه يرون رفته و باز هم با يک ليست ? متري مواجه شد غرغر نميکند .
يک پسر خوب سر سفره دست به چيزي نمي زند تا همه سيرو پر از سر سفره بلند شوند و بعد شروع به غدا خوردن مي نمايد .
يک پسر خوب تقاضاي وسايل نا مربوطي از قبيل موبايل را از خانواده ندارد .
يک پسر خوب اسم شرکت در جشن تولد هايي که مشکوک به وجود جنس مونث هستند را نمي آورد.
يک پسر خوب تا قبل از سن ?? سالگي فکر زن گرفتن را از سر خود بيرون ميکند .
يک پسر خوب تا قبل از ازدواج ?? بار عاشق نشده و هر دفعه ادعاي وحدت در عشق نميکند .
يک پسر خوب در صورتي که با نامزد خود بيرون رفت و کسي به خانم متلک گفت فورا با پليس ??? تماس حاصل مي کند.
يک پسر خوب براي احياي حقوق خود از زور بازو استفاده نکرده و کلمات رکيک مانند خر و الاغ به کار نميبرد .
يک پسر خوب از معاشرت با دوستان بسيار خودماني که عادت به بيان شوخي هاي نا مربوط از قبيل حراج لفظي عمه و همچين خواهر مادر هستند امتنا ميکند.
يک پسر خوب همانند خاله زنکها تلفن را قورت نداده و سالي به ?? ماه دهانش بوي تلفن نميدهد .
يک پسر خوب هر صدايي از قبيل قار و قور شکم اهل خانه را با صداي تلفن اشتباه نگرفته و ? متر به بالا نميپرد .
يک پسر خوب هيچ گاه بوي عطر مشکوک از قبيل زنانه نميدهد .
يک پسر خوب براي رفتن به مراسم خواستگاري لااقل دو عدد ميني بوس تهيه ميکند.
يک پسر خوب موقع رفتن به خواستگاري براي نشان دادن عظمت خانوادگي گذشته از تمامي فاميل هاي درجه ?-?-?-? و الي آخر از آقا رضا بقال محترم محله? حاج علي قصاب محترم و ما بقي کسبه محل به دليل دارا بودن تجارب بالا دعوت بعمل مي آورد .
يک پسر خوب براي شروع زندگي مشترک نياز به عشق و محبت دو طرفه نداشته و فط کافيست عمه خانم بزرگ فاميل تائيد کنند دختر شمسي خانم خاله مادرشون دهانش بو نميدهد و شوهر داري بلد است .
يک پسر خوب راي حفظ حرمت فاميل عظيم الشان پا روي عشق و دلش گذاشته و با دختر عموي نافبريده اش که به خواست خدا دماغش به قاعده چماق و هيکلش به سان خرس است مزدوج ميشود .
يک پسر خوب عيد به عيد يادش نمي افتد که بايد دندانهايش را مسواک بزند و اين کار را هر شب انجام ميدهد .
يک پسر خوب در کلاس درس و در حضور تني چند از خانمهاي محترم شستش را تا انتها در دماغ مبارک فرو نميکند و يک چرخش دوراني به آن نميدهد .
يک پسر خوب براي بيرون رفتن از خانه ? ساعت جلوي آئينه نايستاده و بزک نميکند .
يک پسر خوب بجاي سوار شدن به خط واحد پشت سر آن ميدود تا هم بدنش سالم بماند و هم صرفه جويي اقتصادي کرده باشد .
يک پسر خوب تنها جوکهايي را بيان ميکند که مورد تائيد وزارت ارشاد اسلامي?وزارت بهداشت? وزارت مبارزه با تبعيضات استاني و ... باشد .
يک پسر خوب در جشنهاي فاميلي جو گير نشده و نميرقصد تا ابروي کل خاندان رابر باد دهد .
يک پسر خوب در مهماني هاي خانوادگي نوشدني هاي غير مجاز از قبيل ماءالشعير را تنها با رضايت نامه رسمي و کتبي پدر محترم استعمال ميکند .
يک پسر خوب هر زمان که عشقش کشيد با زير شلواري کردي چين پيليسه دار و يا شرت مامان دوز و رکابي همانند قورباغه به وسط کوچه نميپرد .
يک پسر خوب تنها براي رضاي خدا و کاهش بار سنگين ترافيک و حمل و نقل درون شهري و برون شهري هر کجا که دختر خانم يا خانمي را در رده سني ?? تا ?? سال ديد سوار کرده و به مقصد مي رساند
فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آواتار کاربر
russfm
کاربر معمولي
کاربر معمولي
پست: 88
تاریخ عضویت: جمعه 21 تیر 1387, 5:11 pm
تماس:

Re: طنز مدرن

پست توسط russfm » جمعه 25 مرداد 1387, 4:49 pm

و این از کرامات ماست؛
همگان جزوه می‌گیرند تا دل به‌دست آورند...
ما اما دل به‌دست می‌آوریم تا جزوه بگیریم!!! ktb:
سعدی : " مبین که میگوید ببین چه میگوید " .
--------
فردریش نیچه :"زندگی بدون موسیقی اشتباه است" .

nanimehr
کاربر فعال
کاربر فعال
پست: 198
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 3 مرداد 1387, 11:42 am
محل اقامت: کویر
تماس:

Re: طنز مدرن

پست توسط nanimehr » دوشنبه 28 مرداد 1387, 10:56 pm

بابا russfm خیلی تکه باحالی گفتی، احسن. his:
----------------------------------------------------------------------------
در دنیایی که همه به دنبال چشمان زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش. دکتر علی شریعتی
----------------------------------------------------------------------------
میگن با یک گل بهار نمیشه ، اما ما یه گل داریم که با اومدنش تموم دنیا بهار میشه؛ جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات.

Ramin
همکار قدیمی
همکار قدیمی
پست: 283
تاریخ عضویت: شنبه 18 خرداد 1387, 11:24 am
تماس:

Re: طنز مدرن

پست توسط Ramin » پنج‌شنبه 28 شهریور 1387, 5:55 pm

شنبه؛ در اهتزاز

المپيک پکن رو به اتمام است. پرچم بسياري کشورها در شرق دور به اهتزاز درآمده و رسانه ها هم در ايران زيرپيراهني محمد علي آبادي را به اهتزاز درآورده اند اساسي، ما براي اولين بار در تاريخ مي توانيم جزء پنجاه کشور اول نباشيم البته اين چيزي از ارزش هاي بچه هاي ما کم نمي کند، ما رسماً به رئيس تربيت بدني کشور پيشنهاد مي دهيم يک کلاس فشرده و تضميني «مديريت در ورزش» براي جهانيان بگذارد، اينجوري حال همه دنيا را مي گيريم (جز سوريه که نه مي خواهيم حالشان را بگيريم نه نيازي به اين کلاس ها دارند، خودکفايند،)در مسابقات المپيک البته چين اول مي شود و ما هم به خاطر توسعه چيني و مواضع ضدامپرياليستي احساس برد مي کنيم البته امريکا هم دوم شده و به ما احساس شکست دست مي دهد. کشور گاهي اوقات دوست و برادر روسيه سوم مي شود و ما مشعوف مي شويم و انگلستان نامرد در رتبه چهارم قرار مي گيرد و حال ما اخذ مي شود. من نمي دانم چرا کشورهاي دنيا مثل آدم رتبه بندي نمي شوند تا تکليف ما معلوم باشد.

يکشنبه؛ ائتلافتو بخورم

غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم مي گويد «رضايت اقتصادي مردم بالا رفته است.» با شنيدن اين جمله ما احساس مي کنيم
الف- الهام کماکان شوخ طبعي خود را حفظ کرده است،
ب- بدون در نظر گرفتن واقعيات اجتماع مي شود رضايت اقتصادي را مثل خيلي چيزهاي ديگر بالا کشيد.
ج- جان من؟، جدي مي گي؟
د- ما هم قبول کرديم که همين طور است، برو حالشو ببر.
محمد عطريانفر چهره شناخته شده حزب کارگزاران سازندگي در مصاحبه يي از ائتلاف با راست معتدل مي گويد. با توجه به داغ شدن بحث هاي انتخابات رياست جمهوري ما با ذکر اين نکته که «خاتمي از نون شب واجب تره» پيش بيني مي کنيم گروه هاي ذيل با هم ائتلاف حاصل کرده و اين اشخاص را به عنوان کانديدا معرفي کنند.
جبهه مشارکت با رايحه خوش خدمت کانديداتوري غلامحسين کرباسچي و حومه.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب اعتماد ملي به کانديداتوري محمد باقر قاليباف يا حبيب الله عسگراولادي شايد هم اميررضا خادم.
جمعي از مردم سرزمين هاي تحت سلطه رژيم اشغالگر قدس با گروهي از مردم کاروليناي شمالي به کانديداتوري اسفنديار رحيم مشايي.

دوشنبه؛ آتيش آتيش چه خوبه

تعدادي از درختان منطقه يي که سابقاً موسوم به جنگل گلستان بود و معلوم نبود به چه شکل تا حالا از دست چند آتش سوزي و تعدادي سيل جان سالم به در برده بودند، با دقت نظر مسوولان امر در آتش سوختند.
کارشناسان در اولين بررسي ها اعلام کردند قطعاً تقصير دولت قبليه.
چند روزنامه تيتر زده اند؛ «طرح دولت وحدت ملي در نطفه شکست خورد.» ما بعد از خواندن اين خبر ضمن اينکه به دوستان مي گوييم برو حالشو ببر پيش بيني مي کنيم به زودي طرح دولت وحدت ميلي يا طرح دولت کلاً ميلي يا طرح وحدت براي رسيدن به همين دولت تصويب خواهد شد.
باهنر چهره شاخص اصولگرايان مي گويد اگر مشايي استعفا ندهد با دولت دعوايمان مي شود. آگاهان پيش بيني مي کنند اگر مشايي برکنار نشود کار در حد کف گرگي خواهد بود، اگر بر ابقايش اصرار شود کار به کله زدن و زير زانو هم کشيده مي شود. در صورت دفاع يا حمايت بيشتر دولت از مشايي پنجه بوکس و ضامن دار دسته سفيد هم در محافل سياسي پيش بيني شده است.

سه شنبه؛ گفت وگو

در خبرها آمده؛ «نوبت آتش سوزي به جنگل هاي گيلان رسيد.» ما هرچه از عدالت محوري دوستان دفاع مي کنيم عده يي مغرض انکار مي کنند. بفرماييد اين هم نمونه عيني، رعايت نوبت را مشاهده و احساس مي کنيد؟ ما اميدواريم اگر خداي نکرده هنوز در گوشه يي از مملکت زبانم لال جنگلي باقي مانده است با رعايت نوبت و طبق فرم هاي پرسشنامه طرح پرداخت نقدي يارانه، دچار آتش سوزي شوند.
گويا راديو گفتگو که در آن با عده يي که بعضي وقت ها، شايد گاهي از دولت انتقاد هم مي کرده اند، چند تا، يک کمي مصاحبه مي کرده دچار شخم خوردگي اساسي شده است. رئيس شبکه و مديرانش عوض شده و احتمالاً بعد از اين گفت وگوهايي مثل نمونه کوتاه زير در اين شبکه راديويي انجام خواهد شد؛

- عملکرد کاروان ورزشي ما در المپيک چطور بود؟

زندگي، بهتر از اين نميشه،

- چرا نرخ تورم مدام بالا مي رود؟

ما ز بالاييم و بالا مي رويم.

- فکر مي کنيد با اين حرف و حديث ها مشايي ديگر پا به سازمان ميراث فرهنگي نمي گذارد؟

نگونگو نميام، نگونگو نميام،

- واقعاً از جواب هاي شما در اين شبکه راديويي لذت برديم.

برو حالشو ببر،

چهارشنبه؛ نقش عدد صفر

يکي از وزراي مدرک گرا، مدرک دوست و مدرک دار دولت (يعني هيچ کس نفهميد منظور ما چه کسي است،) گفته؛ «نقش دولت در تورم صفر است.» ما ضمن تشکر از ته اعماقمان از ايشان خواهشمنديم مواردي را که دولت نقش هاي ديگري هم ايفا مي کنند تشريح بفرمايند. يادش بخير ما يک دبير رياضي داشتيم که خيلي سعي مي کرد به ما بفهماند هر چيزي ضربدر صفر مي شود صفر، اما خب ما درست گوش نمي داديم. نمي دانيم وزير محترم کشور البته درس رياضي شان چطور بوده و در مورد نقش عدد صفر چه ميزان اطلاعات دارند. البته مستحضريد که دانستن اين ميزان اطلاعات به هيچ مدرکي از هيچ دانشگاهي نياز ندارد و پايان کلاس سوم ابتدايي براي اين امر کافي است.

پنجشنبه؛ پيش بيني

امروز را طبعاً نمي توانم بگويم چه اتفاقاتي در آن افتاده چون بايد اين اتفاقات بيفتد و آخر شب از راه برسد و شما در اين شب جمعه بنشينيد و اتفاقات را بررسي کنيد، اما مي توانم پيش بيني کنم که دولت تا امروز بعدازظهر اعلام خواهد کرد که در قطع گاز در زمستان هيچ نقشي نداشته و تقصير عطاءالله مهاجراني يا همسر سارکوزي بوده است. تا سر شب هم همه ما متوجه خواهيم شد که مقصر قطع برق تابستان امسال هم دولت نبوده و زي زي گو لو اين مساله را به گردن گرفته است
فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آواتار کاربر
bahram_rad
کاربر معمولي
کاربر معمولي
پست: 115
تاریخ عضویت: شنبه 28 دی 1387, 12:40 am
محل اقامت: ایران عزیز
تماس:

Re: طنز مدرن

پست توسط bahram_rad » یک‌شنبه 6 بهمن 1387, 2:29 am

کیک ازدواجمواد لازم : چند قاشق بزرگ تفاهم - یک فنجان مدارا - نصف فنجان سعه صدر - سه قاشق مربا خوری شکیبایی- مقداری پودر تسامح مخلوط با پودر گذشت- نصف فنجان صمیمیت - چهار قاشق غذا خوری محبت - مقدار مبسوطی پودر نرم عشق همراه با گرد دلدادگی - نیم کیلو گرم احترام متقابل - چند دانه درشت وفاداری - یک پیمانه حسن نیت - یک لیوان همراهی- دو فنجان خوش قولی - سه فنجان پر روغن شنوایی - دو کاسه صداقت - یک لیوان ادب مخلوط با یک فنجان نزاکت- به اضافه مقدار کافی شکر دلبری ، نمک عطوفت، و ادویه شور و شوق.

طرز تهیه - ابتدا مواد محبت و عشق و دلدادگی و صمیمیت را با هم مخلوط کنید و خوب با همزن مهربانی به همشان بزنید تا مخلوط یک دست و همگنی از صفا و صمیمیت درست شود. سپس چند قاشق تفاهم به آن بیفزایید و پودر تسامح مخلوط با پودر گذشت را به مایه اضافه کنید. بعد ادویه شور و شوق و نمک عطوفت را بر روی مخلوط بریزید و خوب به هم بزنید تا مخلوط خوش چاشنی شود. یک فنجان مدارا و نصف فنجان سعه صدر را به مخلوط اضافه کرده، و سه قاشق مربا خوری شکیبایی را نیز به آن بیفزایید و گرد دلدادگی را روی مخلوط ریخته ، حال مخلوط را در طرف مخصوص طبخ کیک که باید از جنس نسوز نرمش و انعطاف پذیر باشد بریزید و چند دانه درشت وفاداری را به آن اضافه کنید. سپس به مقدار کافی شکر دلبری و یک لیوان ادب مخلوط با یک فنجان نزاکت را به آن اضافه فرمایید. سه فنجان پر روغن شنوایی و دو کاسه صداقت را هم داخل ظرف ریخته و مخلوط را روی شعله ملایم ملایمت گذاشته و برای مدت زمان کافی صبر کنید تا کیک پخته شود و به رنگ طلایی رویا درآید. برای تزیین روی کیک تان هم می توانید از پودر احترام متقابل و مایع رنگی حسن نیت همراه با مواد معطر همراهی و خوش قولی استفاده کنید. حالا دیگر کیک آماده استفاده است و می توانید این کیک دو نفره را همراه همسر خود - برای یک عمر تمام صد و بیست ساله - دو نفری نوش جان بفرمایید و از مزه شیرین و عالی آن تا آخر عمر کیف کنید و لذت ببرید. و اگر هم خواستید دعایش را به جان ما بکنید مانعی ندارد.
در دنیا چنان زندگی کنید که انگار هیچ وقت نخواهید مرد

سایت : جزوه و اموزش برای همه http://www.academy-foroughi.orq.ir

شاهرخ
پست: 2
تاریخ عضویت: شنبه 23 مرداد 1389, 5:52 pm

Re: طنز مدرن

پست توسط شاهرخ » یک‌شنبه 24 مرداد 1389, 12:48 pm

سلام به همه طناز های (منظورم طنزپردازه ، یه وقت بد جا نیافته) سایت

بر طبق متن زیر یک مهندس کامپیوتر (یا جوجه مهندس کامپیوتر مثل خودم) می تواند دارای همسرهایی از نوع زیر باشد

زن زندگی شما کدومه؟

زن مدل هارد ديسک: همه چي يادش مي‌مونه، تا ابد

زن مدل رم (RAM): از دل برود هر آن که از ديده برفت

زن مدل ويندوز: همه مي‌دونن که هيچ کاري رو درست انجام نمي‌ده، ولي کسي نمي‌تونه بدون اون سر کنه

زن مدل اکسل: مي‌گن خيلي هنرها داره ولي شما فقط براي چهار نياز اصلي‌تون ازش استفاده مي‌کنين!

زن مدل اسکرين سيور: به هيچ دردي نمي‌خوره ولي حداقل حوصله آدم باهاش سر نمي‌ره!

زن مدل سِروِر (Server): هر وقت لازمش دارين مشغوله!

زن مدل مولتي‌مديا: کاري مي‌کنه که چيزهاي وحشتناک هم خوشگل بشن!

زن مدل سي‌دي درايو: هي تندتر و تندتر مي‌شه!

زن مدل ايميل: از هر ده ‌تا چيزي که مي‌گه، هشت‌تاش بي‌خوده

زن مدل ويروس: به نام «عيال» هم معروفه. وقتي که انتظارش رو ندارين، از راه مي‌رسه، خودش رو نصب مي‌کنه و از همه منابعتون استفاده مي‌کنه. اگر سعي کنين پاکش کنين، يک چيزي رو از دست مي‌دين، اگه هم سعي نکنين پاکش کنين، دار و ندارتون رو از دست مي‌دين!
www.comclub.ir سایت منه! مهمونم بشی خوشحال می شم

ارسال پست